عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
صفحه اصلي > اعضاء هیئت علمی مرکز 
شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧
 

ردیف

عضو هیات علمی

وابستگی سازمانی

1

آمنه ستاره فروزان

Ameneh Setareh Forouzan, Psychiatrist, Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. as_forouzan_2000@yahoo.com

 

آمنه ستاره فروزان، روانپزشک، دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

2

حمیرا سجادی

Homeira Sajjadi, National Board Social Medicine, Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. safaneh_s@yahoo.com


حمیرا سجادی، متخصص پزشکی اجتماعی، دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3

محمدرضا خدایی اردکانی

Mohammad Reza Khodaie Ardakani, Psychiatrist, Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: kh.ardakani@uswr.ac.ir

 

محمدرضا خدایی اردکانی، روانپزشک، دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

4

سیدعلی حسینی

Seyed Ali Hosseini, Ph.D in Occupational Therapy, Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: alihosse@gmail.com

Koodakyar Ave, Daneshjoo Blv, Evin, Tehran, I. R. Iran, Postal Code 1985713834.

 

سیدعلی حسینی، دکتری کاردرمانی، دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

5

آرش میراب زاده

Arash Mirabzadeh, Psychiatrist, Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: aramirab@uswr.ac.ir

 

آرش میراب زاده، روانپزشک، استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

6

حسام قیاسوند

Hesam Ghiasvand, PhD in Health Economics, Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: hesambs82@gmail.com

 

حسام قیاسوند، استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي، تهران، ایران.

7

مهدی نوروزی

Mehdi Noroozi, PHD in Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: noroozimehdi04@gmail.com

 

مهدی نوروزی، استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي، تهران، ایران.

8

اکبر بیگلریان

Akbar Biglarian, PhD in Biostatistics, Department of Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: abiglarian@gmail.com

 

اکبر بیگلریان، دانشیار، گروه آمار زيستي، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي، تهران، ایران.

 

 

   دانلود فایل : وابستگی سازمانی.pdf           حجم فایل 41 KB
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی