عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
صفحه اصلي > وابستگی سازمانی اعضای مرکز 
يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦
 

وابستگی سازمانی

ردیف

Ameneh Setareh Forouzan, Psychiatrist, Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. as_forouzan_2000@yahoo.com

 

آمنه ستاره فروزان، روانپزشک، دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

1

Homeira Sajjadi, National Board Social Medicine, Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. safaneh_s@yahoo.com


حمیرا سجادی، متخصص پزشکی اجتماعی، دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

2

Mohammad Reza Khodaie Ardakani, Psychiatrist, Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: kh.ardakani@uswr.ac.ir

 

محمدرضا خدایی اردکانی، روانپزشک، دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3

Seyed Ali Hosseini, Ph.D in Occupational Therapy, Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: alihosse@gmail.com

Koodakyar Ave, Daneshjoo Blv, Evin, Tehran, I. R. Iran, Postal Code 1985713834.

 

سیدعلی حسینی، دکتری کاردرمانی، دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

4

Arash Mirabzadeh, Psychiatrist, Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: aramirab@uswr.ac.ir

 

آرش میراب زاده، روانپزشک، استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

5

Hesam Ghiasvand, PhD in Health Economics, Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: hesambs82@gmail.com

 

حسام قیاسوند، استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي، تهران، ایران.

6

Mehdi Noroozi, PHD in Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: noroozimehdi04@gmail.com

 

مهدی نوروزی، استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي، تهران، ایران.

 

7

Akbar Biglarian, PhD in Biostatistics, Department of Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: abiglarian@gmail.com

 

اکبر بیگلریان، دانشیار، گروه آمار زيستي، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزيستي و توان­بخشي، تهران، ایران.

8

 

9

 

   دانلود فایل : affiliations.pdf           حجم فایل 37 KB
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی