عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
صفحه اصلي > RFP > مدل یابی تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر رفتار های پیشگیرانه  
يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
مدل یابی تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر رفتار های پیشگیرانه
 
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی