عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
 
         سال     عنوان
تصویر لینک دانلود    
1387 سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن
1388 مراقبت و تکامل دوران ابتدای کودکی
1390 کاهش بی عدالتی در سلامت در جمهوری اسلامی ایران (1388-1357)
1390 رفع بی عدالتی در طی یک نسل
1392 مجموعه فرم ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای، جمع آوری داده ها و شاخص های سنجش عدالت در سلامت، براساس نظام های ثبتی
1392 شاخص های عدالت در سلامت
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی