عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
صفحه اصلي > اعضای مرکز > شورای پژوهشی 
دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
 

آمنه ستاره فروزان

دانشيار

تحصيلات: متخصص روانپزشكی

آدرس الكترونيكی: as_forouzan2000@yahoo.com و بیشتر 

 

 

 


حمیرا سجادي

دانشیار

تحصیلات: متخصص پزشكي اجتماعي

آدرس الکترونیکی: sajadi_h@uswr.ac.ir و بیشتر

 

 

 


 

مروئه وامقی

پژوهشیار

تحصیلات: متخصص روانپزشكی

آدرس الکترونیکی:  m_vameghi@yahoo.com و بیشتر

 

 

 


سیدعلی حسینی

 دانشیار

تحصیلات: دکتری کاردرمانی

آدرس الکترونیکی: alihosse@gmail.com و بیشتر

 

 

 


محمدرضا خدایی اردکانی

دانشیار

تحصیلات: متخصص روانپزشكی

آدرس الکترونیکی: m.khodaei@gmail.com و بیشتر

 

 

 


آرش میراب زاده

استاد

تحصیلات: متخصص روانپزشكی

آدرس الکترونیکی: aramirab@gmail.com و بیشتر

 

 

 


حسام قیاسوند

استادیار

تحصیلات: دکتری اقتصاد سلامت

آدرس الکترونیکی: hesambs82@gmail.com و بیشتر

 


__________________________________________________________________________________________________________________________

مهدی نوروزی

استادیار

تحصیلات: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

آدرس الکترونیکی: noroozimehdi04@gmail.com و بیشتر

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

مرضیه شیرازی خواه 

استادیار

تحصیلات: دکتری تخصصی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

آدرس الکترونیکی: dr_shirazikhah2002@yahoo.com و بیشتر

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی