عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
يکشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٧
 

ردیف

عنوان

مجری

سال تصویب

چکیده

1

تدوین سیاست های راهبردی و کلان در موضوعات رفاه و تامین اجتماعی، امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی

دكتر آمنه ستاره فروزان

1390

 

2

سنجش پاسخگویی نظام سلامت روان در مراجعان به مراکز دانشگاهی خدمات سلامت روان شهر تهران براساس مدل سازمان جهانی بهداشت

دکتر معصومه دژمان

1391

 

3

ارزیابی برنامه پزشک خانواده در روستاهای ایران

دکتر معصومه دژمان

1391

 

4

طراحی و آزمون مدل ارتباطی تعییین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت زایمان در فرایند زایمان زودرس

دکتر مسعود کریملو
ماهرخ دولتیان

1390

 

5

مرور نظام دار مطالعات مرتبط با جنسيت از عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

دکتر حمیرا سجادی

1390

 

6

ارزیابی اثرات طرح های استراتژی توسعه شهری بر سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن

دکتر مسعود کریملو
پریسا شجاعی

1391

 

7

طراحی ابزار سنجش و مدل ارتباطی سبک زندگی مادر در دوران بارداری با وزن کم هنگام تولد نوزاد

دکتر مسعود کریملو
زهره محمودی

1391

 

8

طرح اجتماع  محور  مشارکتی رفتارهاي پر خطر در زنان در معرض آسیب

دکتر معصومه دژمان

1392

 

9

ایجاد بانک اطلاعاتی تعیین کننده های اجتماعی سلامت : مسکن و اشتغال

دکتر حمیرا سجادی

2010

 

10

ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در زنان زندانی

دکتر معصومه دژمان

1391

 

11

ارائه مدل مناسب جهت مداخلات اجتماع محور سلامت روان در زنان شهر تهران (مصوب موسسه ملی تحقیقات سلامت)

دكتر آمنه ستاره فروزان

دکتر افتخاری

1391

 

12

شناخت تاثیر برنامه پزشک خانواده بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و آموزشی جامعه

دکتر معصومه دژمان

1391

 

13

تعیین نیازهای شبکه تحقیقات علوم اعصاب کشور

دکتر معصومه دژمان

1390

 

14

بررسی طرح پژوهشی  با عنوان: تحلیل شبکه اجتماعی زنان دارای رفتارهای پرخطر و بررسی ارتباط ویژگیهای شبکه با رفتارهای پرخطر آنها

دکتر حمیرا سجادی

1393

 

15

بررسی طرح پژوهشی مصوب یونیسف با عنوان: تحلیل وضعیت مصدومیت غیر عمد در کودکان دختر و پسر از دیدگاه ارتباطی، فرهنگی،اجتماعی، رفتاری و هنجاری و تدوین استراتژی ارتباطی جهت پیشگیری از مصدونیت غیر عمد در کودکان

پیام روشنفکر

1393

 

16

بررسی شیوع و اندازه جمعیت دانشجویان دارای رفتارهای پرخطر مستعد کننده ابتلا به اچ ای وی دانشگاه های علوم پزشکی تهران  و دانشگاه علوم پزشکی البرز با استفاده از روش "network scale up"

دکتر حمیرا سجادی

زهره محمودی

1393

 

17

نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت

دکتر معصومه دژمان

1393

 

18

مدلسازی الگوهای بروز سندرم حاد عروق کرونر و تعیین SDHآنها در ایرانGIS

دکتر حمیرا سجادی

علي احمدي

1393

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی