عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧
 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

سال تصویب

استاد راهنما

استاد مشاور

امتیاز

چکیده

1

ارائ‍ه‌ م‍دل‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ای‌ اج‍ت‍م‍اع‌ م‍ح‍ور ارت‍ق‍اء س‍لام‍ت‌ روان‌ در زن‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

منیربرادران افتخاری

1392

دکترآرش میراب زاده

دکتر ف‍رح‍ن‍از م‍ح‍م‍دی‌

دکتر ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌

دکتر آم‍ن‍ه‌ س‍ت‍اره‌ ف‍روزان‌

20

 

2

طراحی و آزمون مدل ارتباطی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت زایمان در فرایند زایمان زودرس

ماهرخ دولتیان

1393

دکتر آرش میراب زاده

 دکتر آمنه ستاره فروزان

 20

 

3

طراحی ابزار سنجش سبک زندگی مادر  در دوران بارداری با دیدگاه تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر سلامت و ارائه مدل ارتباطی سبک زندگی مادر در دوران بارداری با  وزن کم هنگام تولد نوزاد

زهره محمودی

 1393

دکتر مسعود کریملو

 دکتر حمیرا سجادی

دکتر معصومه دژمان

دکتر مروئه وامقی

 20

 

4

ارزیابی اثرات ایجاد دریاچه مصنوعی در استراتژی توسعه شهری بر سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن

پریسا شجاعی

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی