عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧
 

اسامي دانشجويان و فارغ التحصیلان دكتري تخصصی پژوهشی مركز تحقيقات SDH


منیر برادران افتخاری

رشته تحصیلی: پزشک عمومی – MPH

سال ورود: 1389

عنوان پایان نامه: ارائ‍ه‌ م‍دل‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ای‌ اج‍ت‍م‍اع‌ م‍ح‍ور ارت‍ق‍اء س‍لام‍ت‌ روان‌ در زن‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

سال دفاع: 1392

اطلاعات بیشتر


ماهرخ دولتیان

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مامائی

سال ورود: 1389

عنوان پایان نامه: طراحی و آزمون مدل ارتباطی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت زایمان در فرایند زایمان زودرس

سال دفاع: 1393

اطلاعات بیشتر


زهره محمودی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مامائی

سال ورود: 1389

عنوان پایان نامه: طراحی ابزار سنجش  و ارائه مدل ارتباطی سبک زندگی مادر در دوران بارداری بر وزن کم هنگام تولد نوزاد

سال دفاع: 1393

 اطلاعات بیشتر


پریسا شجاعی 

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت

سال ورود: 1389

 عنوان پایان نامه: ارزیابی اثرات ایجاد دریاچه مصنوعی در استراتژی توسعه شهری بر سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن

 سال دفاع: 1393

اطلاعات بیشتر


مرضیه شیرازی خواه

رشته تحصیلی: پزشک عمومی – MPH سالمند  

سال ورود: 1392

عنوان پایان نامه: طراحی ابزار سنجش پوشش خدمات توانبخشی جسمی در نظام سلامت

سال دفاع: 1396

اطلاعات بیشتر


کتایون فلاحت

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

سال ورود: 1392

عنوان پایان نامه: طراحی و آزمون مدل ساختاری تعیین کننده های اجتماعی سلامت و روان مثبت در بزرگسالان شهر تهران

سال دفاع: 1397

اطلاعات بیشتر


منیژه علوی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد علوم تربیتی

سال ورود: 1392

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت پاسخگویی نظام سلامت به افراد دارای ناتوانی جسمی و حرکتی، گیرنده خدمات توانبخشی مراجعه کننده به مراکز جامع توانبخشی شهر تهران: برابری یا نابرابری از دیدگاه گیرندگان خدمت با توجه به جایگاه اقتصادی اجتماعی آنان

سال دفاع: 1397

اطلاعات بیشتر


عهدیه چینه کش

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد جامعه شناسی

سال ورود: 1392

عنوان پایان نامه: تبیین کیفی نیازهای سلامت جوانان: شناخت نیاز ها، تعیین اولویت ها و ارائه راهکارها

سال دفاع: 1396

اطلاعات بیشتر 


زهرا جرجران شوشتری

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

سال ورود: 1392

عنوان پایان نامه: تحلیل شبکه اجتماعی: بررسی ارتباط ویژگی های شبکه اجتماعی با رفتارهای پر خطر HIV زنان آسیب پذیر در شهر تهران

سال دفاع: 1397

 اطلاعات بیشتر


پیام روشنفکر

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

سال ورود: 1392

عنوان پایان نامه: تحلیل نابرابری های مرگ و مير و مصدوميتهای ناشی از تصادفات جاده ای در ايران و تعيين کننده های اجتماعی آنها براساس مدل سازمان بهداشت جهانی 

سال دفاع: 1397

اطلاعات بیشتر


دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی