عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧
 

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

تاریخ انتشار

متن کامل

1

Relationship between Ways of Coping and Quality of Life in Married Women: Toward Mental Health Promotion

Iranian Red Crescent of Medical Journal

2013

 

2

Physical Activity Pattern and Personal-Social Factors of Mothers During Pregnancy And Infant Birth Weight Based On MET Scale: A Case-Control Study

Iranian Red Crescent of Medical Journal

2013

3

Dietary habits among adolescent girls and their association with parental educational levels

Global Journal of Health Science

2013

 

4

Preterm Delivery and Psycho–Social Determinants of Health Based on World Health Organization Model in Iran: A Narrative Review

Global Journal of Health Science

2013

 

5

Development of Mothers Lifestyle Scale during Pregnancy with an Approach to Social Determinants of Health

Global Journal of Health Science

2013

 

6

Position of Social Determinants of Health in Urban Man-Made Lakes

Iranian Red Crescent Medical Journal

2013

 

7

Path Analysis Associations Between Perceived Social Support, Stressful Life Events and Other Psychosocial Risk Factors During Pregnancy and Preterm Delivery

Iranian Red Crescent Medical Journal

2013

 

8

Perceived Social Support Among People With Physical Disability

Iranian Red Crescent of Medical Journal

2013

 

9

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Following Childbirth: Prevalence and

Contributing Factors

Iranian Red Crescent of Medical Journal

2013

 

10

Cost prediction of antipsychotic medication of psychiatric disorder using artificial neural  

Journal of Research in Medical Sciences

2013

 

11

Psychosocial needs assessment among earthquake survivors in lorestan province with an emphasis on the vulnerable groups

Global Journal of Health Science

2013

 

12

Trend of Knowledge Production of Research Centers in the Field of Medical Sciences in Iran

Iranian J Publ Health

2013

 

13

The Analysis of Health Research System Evaluation in Medical Sciences Universities

Iranian J Publ Health

2013

 

14

The Main Advantages of Community Based Participatory Health Programs: An Experience from the Islamic Republic of Iran

Global Journal of Health Science

2013

 

15

Governance in community based health programs in I.R of Iran

J Pak Med Assoc

2013

 

16

Barrier and Facilitators of HIV Related Risky Sexual Behavior

Iranian J Publ Health

2013

 

17

Caregivers’ Quality of Life and Quality of Services for Children with Cancer: A Review from Iran

Global Journal of Health Science

2013

 

18

A Systematic Review of the Prevalence and Risk Factors of Depression among Iranian Adolescents

Global Journal of Health Science

2013

 

19

Disclosure of HIV status and social support among people living with HIV

Iranian Red Crescent Medical Journal

2013

 

20

Social Support Network among People Living with HIV/AIDS in Iran

Hindawi Publishing Corporation, AIDS Research and Treatment

2013

 

21

Disadvantages of being a street child in Iran: a systematic review

International Journal of Adolescence and Youth

2012

 

22

Health Research Evaluation and its Role on Knowledge Production

Iranian J Publ Health

2012

 

23

Revealing mental health status in Iran’s capital: Putting  equity and efficiency together

Social Science &  Medicine

2012

 

24

Health Research System Evaluation in I.R. of Iran

Archives of Iranian Medicine,

2012

 

25

Community Mobilization for Youth Health Promotion:A Lesson Learned From Iran

Iranian J Publ Health,

2012

 

26

Comparison on the Results of Health Related Researches Published on the Selected Newspapers in: 2005 and 2011

Biomedical & Pharmacology Journal

2012

 

27

Mothers Literacy and Support: Puberty Health in Their Adolescent Girls

Biomedical & Pharmacology Journal

2012

 

28

Health research priority setting in Iran: Introduction to a bottom up approach

JRMS

2011

 

29

مرور سيستماتيك مطالعات مرتبط با شیوع، عوامل موثر و مداخلات افسردگی در دوران بارداری

فصلنامه علمي پژوهشي خراسان شمالي

1392

 

30

مرور نظام مند مطالعات مرتیط با میزان شيوع و عوامل بر افسردگی و مداخلات درمانی آن در سالمندان ایرانی

فصلنامه علمي پژوهشي سالمند

1392

 

31

ارزیابی مردم از روابط اجتماعی وسلامت: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران

فصلنامه پایش، سال دوازدهم

1392

 

32

تجارب مردان معتاد به شیشه از مسیر درمان و بهبودی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

1392

 

33

مرور مدل های ارزیابی اثرات بر سلامت

فصلنامه رفاه اجتماعی

1392

 

34

رابطه رهبری معنوی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1392

 

35

ارزیابی کاربردی بودن طرح های تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1392

 

36

پیشگیری از معلولیت با تأکید بر سبک زندگی مادر در دوران بارداری از دیدگاه تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت

مجله علمي پژوهشي مطالعات ناتواني

1392

 

37

بررسي علائم اختلال وسواس فكري – عملي در مراجعه كنندگان به مراكز درماني شهر تهران

مجله روان پرستاري

1392

 

38

عوامل تسهيل گر و بازدارنده مشاركت اجتماعي ساكنين منطقه دو تهران در ارتقاي سلامت

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين

1392

 

39

بررسي همبستگي عزت نفس با استرس درک شده در بارداری و راهکارهای مقابله با آن

پژوهنده) مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

1392

 

40

کم ورنی هنگام تولد و عوامل مرتبط با آن در ایران: برطبق مدل سازمان جهانی بهداشت

مجله علمی پژوهشی توانبخشی

1391

 

41

برنامه های اجتماع محور مشارکتی مرتبط با سلامت در جمهوری اسلامی ایران : نقاط قوت – چالش ها و درس های آموخته شده

مجله حکیم

1391

 

42

نقش خشونت خانگی در بارداری بر پیامد های مادری و جنینی، نگاهی به مطالعات دهه اخیر در ایران

فصلنامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

1391

 

43

مدل ارزیابی قطب های علوم پزشکی کشور

مجله علمی پژوهشی طب و تزکیه

1391

 

44

بررسی تاثیر ماساژاس اس بی ام بر درد شانه بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به مرکز توانبخشی تبسم شهر تهران در سال 89

فصلنامه علمی- پژوهشی توانبخشی

1391

 

45

بررسی تاثیر ماساژ پشت به روش ضربه ای سطحی بر درد شانه و عملکرد دست بیماران مبتلا به سکته مغزی

مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(حیات)

1391

 

46

بررسی الگوی آشکار سازی و و ضعیت حمایت اجتماعی افراد HIV مثبت

فصلنامه دانش و تندرستی

1391

 

47

سلامت ودرآمد در ایران: مروری بر مطالعات چاپ شده به زبان فارسی از سال 79 تا 86

مجله پژوهشی حکیم

1391

 

48

تاثیر آموزش های انتظامی-اجتماعی حضوری پلیس بر آگاهی های انتظامی- اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش پرورش تهران

مطالعات امنیت اجتماعی

1391

 

49

خشونت علیه زنان در خانواده

مددکاری اجتماعی

1391

 

50

تعیین اولویت های تحقیقاتی سلامت در ایران

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

1390

 

51

کیفیت زندگی و رضایت از خدمات در مراقبین کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش بخش مددکاری موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک

نشریه پرستاری

1390

 

52

تجزیه و تحلیل مفهوم مراقبت پرستاری: ارائه یک مدل هیبرید

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1390

 

53

مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهه اخیر در ایران: (فقر عامل خطر خیابانی شدن کودکان)

مجله مسایل اجتماعی ایران

1390

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی